ស្លាកសញ្ញា Smilekit Charcoal Strips

  • SmileKit Charcoal Strips Logo

    ស្លាកសញ្ញា SmileKit Charcoal Strips

    បន្ទះសម្អាតធ្មេញដោយធ្យូងបានធ្វើឱ្យសកម្ម ប្រើប្រាស់សារធាតុធ្វើឱ្យស្បែកសពីធ្យូងដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មធម្មជាតិ។ ធ្វើឱ្យធ្មេញសដោយធម្មជាតិ និងមានសុវត្ថិភាពនៅលើមួក មកុដ ក្រណាត់ ផ្លុំ ឬធ្មេញ ហើយពួកវានឹងមិនមានភាពរសើប។ បន្ទះសម្អាតធ្មេញដោយធ្យូងដែលធ្វើឱ្យសកម្ម គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តវិធីធម្មជាតិដើម្បីធ្វើឱ្យធ្មេញស។