ចំណាប់អារម្មណ៍ Putty

  • lmpression Materials OEM Teeth Putty

    lmpression សម្ភារៈ OEM ធ្មេញ Putty

    ធ្មេញ Putty អាចបោះពុម្ពចេញនូវរូបភាពធ្មេញដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ ផ្តល់ជំនួយក្នុងការបង្កើតផ្សិតធ្មេញឱ្យត្រឹមត្រូវ និងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយថ្នាំដុសធ្មេញ Putty ផ្សេងទៀត។ ធ្មេញ Putty ជាមួយនឹងសេវាផ្លាកឯកជនអាចទទួលបាននៅក្នុងកញ្ចប់មួយសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើង។